Veilig sporten policy

Het bestuur van Badmintonclub Druten ziet het als een kerntaak om alle leden in een veilige omgeving te laten sporten. Sporters moeten zich gerespecteerd en veilig voelen. Het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag hoort bij de organisatie en uitvoering van alle activiteiten van onze vereniging.

Ons specifieke beleid ten aanzien van grensoverschrijdend gedrag is gebaseerd op onze preventie, gedragscode en meldcode.

Preventie: 

 • Het bestuur van BC Druten hanteert het beleid dat vrijwilligers die jeugdleden begeleiden een VOG moeten kunnen overleggen.
 • Zonder VOG mogen vrijwilligers niet deelnemen aan de begeleiding van jeugdleden.
 • De VOG verklaring zal elke 5 jaar opnieuw overlegd dienen te worden.

Gedragscode – voorkomen van ongewenst (grensoverschrijdend) gedrag 

 • Sporters onderling gaan respectvol met elkaar om en voorkomen gedrag dat geïnterpreteerd kan worden als grensoverschrijdend. Dit geldt voor elk onderling contact tussen junioren en of senioren.
 • Begeleiders (trainer, assistent trainer, coach)  moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen en  onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast.
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of grensoverschrijdend gedrag tegenover de sporter, via direct contact of welk communicatiemiddel dan ook.
 • De begeleider zal er actief op toezien dat deze gedragscode wordt nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.

Meldcode – ongewenst (grensoverschrijdend) gedrag 

 • Het bestuur draagt zorg voor de aanstelling van een vertrouwenspersoon voor de vereniging, de communicatie hiervan naar de leden en voor bereikbaarheid van de vertrouwenspersoon.
 • De vertrouwenspersoon heeft de taak om:
  • Gemelde gevallen van ongewenst gedrag van leden en vrijwilligers van de vereniging in behandeling te nemen. Hieronder wordt verstaan; het bieden van ondersteuning, begeleiding en advisering om het probleem bespreekbaar en hanteerbaar te maken. 
  • Een luisterend oor te bieden in geval er sprake is van ongewenst gedrag binnen de vereniging en indien gewenst, het informeel afhandelen van een klacht over ongewenst gedrag.
 • De vertrouwenspersoon is Janneke Schoonwater. Zij is bereikbaar via e-mail 

© 2024 Badmintonclub Druten | Alle rechten voorbehouden